ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร


เลือกหมวด :
รายการธรรมบรรยาย
 • 1.(๐๑) สุญญตา๑ (กำหนดป่า-แผ่นดินฯ)
 • 2.(๐๒) สุญญตา๒ (กำหนดอากาศ-วิญญาณฯ)
 • 3.(๐๓) สุญญตา๓(อนิมิตเจโตสมาธิ นิพพานฯ)
 • 4.(๐๔) สุญญตา๔(นิยยานิกธรรม)
 • 5.(๐๕) สุญญตา๕(สมาธินิมิต)
 • 6.(๐๖) สุญญตา๖(ศึล สมาธิ ปัญญา)
 • 7.(๐๗) สุญญตา๗(วิธีฟังธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม)
 • 8.(๐๘) อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา
 • 9.(๐๙) อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา
 • 10.(๑๐) อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา
 • 11.(๑๑) ประมวลหลักปฏิบัติฯ
 • 12.(๑๒) อานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา
 • 13.(๑๓) จิตที่รู้เดียงสา
 • 14.(๑๔) อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา
 • 15.(๑๕) ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน
 • 16.(๑๖) อานาปานสติขั้นธัมมานุปัสสนาฯ
 • 17.(๑๗) วิมุตติจิต (จิตที่เป็นศีล สมาธิ ปัญญา)
 • 18.(๑๘) บารมีและอาสวะ
 • 19.(๑๙) อารักขกรรมฐาน (๑/๒)
 • 20.(๒๐) อารักขกรรมฐาน (๒/๒)
 • 21.(๒๑) กรรมฐาน๒ และหัดกำหนดสติขั้นเริ่มแรก
 • 22.(๒๒) กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐานและกรรมฐานที่เป็นบุพภาคและอานาปานสติ
 • 23.(๒๓) ดูภายในอินทรีย์๕
 • 24.(๒๔) อานาปานสติ(สติรู้ลมหายใจเข้า-ออก)
 • 25.(๒๕) ผู้มีปัญญาทำจิตให้ตรงได้
 • 26.(๒๖) อานาปานสติ (๑/๔)
 • 27.(๒๗) อานาปานสติ (๒/๔)
 • 28.(๒๘) อานาปานสติ (๓/๔)
 • 29.(๒๙) อานาปานสติ (๔/๔)