ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร


เลือกหมวด :
รายการธรรมบรรยาย
 • 1.(๐๑) สุญญตา๑ (กำหนดป่า-แผ่นดินฯ) ( SYS0001 )
 • 2.(๐๒) สุญญตา๒ (กำหนดอากาศ-วิญญาณฯ) ( SYS0002 )
 • 3.(๐๓) สุญญตา๓(อนิมิตเจโตสมาธิ นิพพานฯ) ( SYS0003 )
 • 4.(๐๔) สุญญตา๔(นิยยานิกธรรม) ( SYS0004 )
 • 5.(๐๕) สุญญตา๕(สมาธินิมิต) ( SYS0005 )
 • 6.(๐๖) สุญญตา๖(ศึล สมาธิ ปัญญา) ( SYS0006 )
 • 7.(๐๗) สุญญตา๗(วิธีฟังธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) ( SYS0007 )
 • 8.(๐๘) อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา ( SYS0008 )
 • 9.(๐๙) อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา ( SYS0009 )
 • 10.(๑๐) อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา ( SYS0010 )
 • 11.(๑๑) ประมวลหลักปฏิบัติฯ ( SYS0011 )
 • 12.(๑๒) อานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา ( SYS0012 )
 • 13.(๑๓) จิตที่รู้เดียงสา ( SYS0013 )
 • 14.(๑๔) อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา ( SYS0014 )
 • 15.(๑๕) ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน ( SYS0015 )
 • 16.(๑๖) อานาปานสติขั้นธัมมานุปัสสนาฯ ( SYS0016 )
 • 17.(๑๗) วิมุตติจิต (จิตที่เป็นศีล สมาธิ ปัญญา) ( SYS0017 )
 • 18.(๑๘) บารมีและอาสวะ ( SYS0018 )
 • 19.(๑๙) อารักขกรรมฐาน (๑/๒) ( SYS0019 )
 • 20.(๒๐) อารักขกรรมฐาน (๒/๒) ( SYS0020 )
 • 21.(๒๑) กรรมฐาน๒ และหัดกำหนดสติขั้นเริ่มแรก ( SYS0021 )
 • 22.(๒๒) กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐานและกรรมฐานที่เป็นบุพภาคและอานาปานสติ ( SYS0022 )
 • 23.(๒๓) ดูภายในอินทรีย์๕ ( SYS0023 )
 • 24.(๒๔) อานาปานสติ(สติรู้ลมหายใจเข้า-ออก) ( SYS0024 )
 • 25.(๒๕) ผู้มีปัญญาทำจิตให้ตรงได้ ( SYS0025 )
 • 26.(๒๖) อานาปานสติ (๑/๔) ( SYS0026 )
 • 27.(๒๗) อานาปานสติ (๒/๔) ( SYS0027 )
 • 28.(๒๘) อานาปานสติ (๓/๔) ( SYS0028 )
 • 29.(๒๙) อานาปานสติ (๔/๔) ( SYS0029 )